Soal Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 (PAS/UAS)

Post a Comment
Berikut adalah soal bahasa sunda kelas 10 sma yang dapat kalian download file soalnya secara lengkap dengan klik link di bawah ini!Kali ini penulis akan membagikan soal uas bahasa sunda kelas xi sma / ma semester 1 ganjil untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya soal bahasa sunda kelas 10 yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Soal essay bahasa sunda kelas 10 ini belum dilengkapi beserta kunci jawaban. Semoga soal pg bahasa sunda kelas 10 semester 1 ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek soal uts bahasa sunda kelas 10 semester 1 serta soal uts bahasa sunda kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 lainnya!

Soal Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 

Pilihlah salah satu jawaban diantara huruf a,b,c,d yang paling benar!

1.Narjamaahkeun asal tina kecap…
A.Narjamaah
B.Tarjamaah
C.Narjamaahkeun
D.Tarjamaahkeun
E.Tarjamaahan

2.Istilah lain tina tarjamaah nyaeta…
A.Nyadur
B.Saduran
C.Alih basa
D.Niron
E.Tarjamaah

3.….nyaeta bisa maham pangaweruh ngenaan kekecapan,nyusun kalimah,nyusun ejaan, jeung faragraf nepi ka impormasi teh bisa katepikeun.
A.Fonologi
B.Morfologi
C.Semantik
D.Gramatikal
E.Sosiolinguistik

4.Media nu kalintang pentingna lamun urang rek najarmahkeun pikeun ngahartikeun kecap-kecap nyaeta..
A.Buku sumber
B.Buku induk
C.Internet
D.Naskah tarjamaah
E.Kamus

5.Aturan dina narjamaah aya dua nyaeta..
A.Tarjamaah kahiji kadua
B.Tarjamaah duakecap tilu kecap
C.Tarjamaah unggal kecap
D.Tarjamaah sakecap jeung sakalimah
E.Tarjamaah sabaris jeung sajajar

6.Cing ayeuna tarjamaahkeun  asal kecap (BERBARING)..
A.Boboan
B.Peureum
C.Tunduh
D.Ngagoler
E.Nyantei

7.Ayeuna tarjamaahkeun kana basa indonesia (MIHAREP )..
A.Selalu datang
B.Ingin datang
C.Mengharap
D.Mendatangkan sesuatu
E.Segera datang

8.Tatakrama basa sunda teh di bagi tilu golongan, nyaeta..
A.Basa sunda – basa daerah – basa hormat
B.Basa daerah – basa kasar – basa hormat
C.Basa loma –basa kasar- basa daerah
D.Basa loma – basa kasar – basa hormat
E.Basa loma – basa kasar – basa lemeus

9.Lengkapan tabel di handap ku kecap – kecap nu saluyu jeung tatakrama basa sunda !
Basa loma                                          : Era 
Basa lemes (keur batur )                   : lingsem
Basa lemes (keur kadiri sorangan)    : ……
A.Era
B.Isin
C.Dusun
D.Eraan
E.Dusunan

10.Basa nu di larapkeun ka jalma/babaturan anu geus akrab nyaeta basa…
A.Basa kasar
B.Basa sapopoe
C.Basa hormat
D.Basa loma
E.Basa sunda

11.Basa anu dilarapkeun ka jalma anu di anggap panteus di ajenan nyaeta…
A.Basa loma
B.Basa sunda nu mernah
C.Basa hormat
D.Basa biasa
E.Basa kasar

12.Basa leumeus teh aya nu di pake jang batur jeung ka…
A.Guru
B.Siswa
C.Babaturan
D.Diri sorangan
E.Kasararea

13.Kalimah anu nuduhkeun kalakuan anu migawe maneh atawa melindes kadiri  sorangan nyaeta..
A.Kalimah reflek
B.Kalimah resifroaktif
C.Kalimah reduktif
D.Kalimah reflektif
E.Kalimah aktif

14.Kalimah anu nuduhkeun kalakuan silih baleus..
A. Kalimah reflek
B. Kalimah resifroaktif
C. Kalimah reduktif
D. Kalimah reflektif
E. Kalimah aktif

15.  “Ibu rosidah ngemutan kedah tepat waktu ari dugi kasakola teh !” eta asup kana kalimah..
A. kalimah ngaguluyur
B. kalimah Teu langsung
C. kalimah biasa
D. Kalimah langsung

16. “Kedah hormat ari ka guru teh!” bapa kepala ngemutan. Kaasup kana kalimah naon ..
A. kalimah ngaguluyur
B. kalimah Teu langsung
C. kalimah biasa
D. Kalimah langsung

17. Dongeng anu palakuna sasatoan sarta paripolahna dicaritakeun kawas jelema . upamana wae  bisa nyarita jeung  ngagunakeun akal pikiran ..
A. Babad
B. mite
C. Sage
D. Mitos
E. Fabel

18. Dongeng  anu nyaritakeun kajadian atawa jelema nu ngandung unsur sajarah nyaeta…
A. Babad
B. mite
C. Sage
D. Mitos
E. Fabel

19. Dongeng  anu nyaritakeun  kahirupan jalma biasa nyaeta dongeng..
A. Babad
B. mite
C. Sage
D. Parabel
E. Fabel

20. “Ceuk mang atang nu bedas, ngangkat  batu nu badag teh hampang. Hampang didieu ngandung harti..
A. Salah sahijina
B. Salah sasaran
C. Leungeuna hampang
D. Sajalantrahna
E. Harti injeuman
Rizsa Faozsiyah
Hallo, welcome to my blog! Semoga rizsafa.com dapat menjadi referensi belajar bagi teman-teman. Happy reading!

Related Posts

Post a Comment